Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/lactatie/domains/lactatie.info/public_html/templates/gk_hotel/html/modules.php on line 134

050 - 302 24 66 | 06 - 10 33 81 88

Watermolendijk 5, 9761 VH Eelde

Menu

Kwaliteit

Naast het vakkundig handelen tijdens mijn consulten vind ik als lactatiekundige IBCLC de kwaliteit erg belangrijk. Zie onderstaande artikelen voor meer informatie. 

Beroepsprofiel

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. De WHO ( Wereldgezondheidsorganisatie) benadrukt steeds weer het grote belang van moedermelk als de juiste voedingsbron voor zuigelingen en jonge kinderen, dit op basis van talloze wetenschappelijke artikelen. Lees meer over het beroepsprofiel.

Beroepsvereniging NVL

Borstvoeding geven is een recht en moedermelk is de optimale voeding voor het jonge kind. Lactatiekundigen IBCLC begeleiden het proces van borstvoeding en lactatie en bieden zorg op maat. De relatie tussen moeder en kind staat centraal en lactatiekundigen scheppen voorwaarden om de keuzes van de moeder te verwezenlijken.

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC, oftewel borstvoedingsspecialisten. Wij maken ons sterk voor ons vak en onze leden. De NVL is gesprekspartner voor andere professionals, overheid en zorgverzekeraars. Het uiteindelijke doel is dat alle moeders en kinderen zolang borstvoeding kunnen geven en krijgen als zij zelf willen, en dat alle betrokken zorgprofessionals dusdanig geschoold zijn dat zij deze moeders en kinderen bekwaam en naar tevredenheid kunnen begeleiden                                   Lees meer over de beroepsvereniging NVL.

Algemene Voorwaarden

Ik volg de algemene voorwaarden van de NVL. Lees meer over de Algemene Voorwaarden.

Klachtenprocedure

Ik volg de klachtenprocedure NVL. Lees meer over de klachtenprocedure.

Ik ben lid van de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg

WHO gedragscode

Ik onderschijf de WHO gedragscode. Lees meer over de WHO-gedragscode.

Privacy protocol

ik houd  mij aan het  privacy-protocol van de NVI. Lees meer over het privacy protocol.Kwaliteit  

AVG protocol NVL privacy:

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeveing geldt in de hele Europese Unie ( EU) De wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp) geldt dan niet meer. Naast deze alegemene wet gelden regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)

Verwerking persoonsgegevens: Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige heeft geen functionaris gegevensbescherming.

Verslaglegging: Het doel van de verslaglegging is: 

* registratie van de geleverde zorg

* naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te leveren

* mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg

* mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen

In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:

* personalie/identificatiegegevens

* financiële en administratieve gegevens

* lactatiekundige/psychologische en medische gegevens

Inzagerecht: de cliënt heeft het recht om de gegevens die over haar/hem zijn vastgelegd in te zien. Indien de cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij/zij de lactatiekundige verzoeken deze te wijzigen ( correctie) of te verwijderen ( recht op vergetelheid) De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Cliënt heeft het recht deze gegevens te ontvangen ( recht op dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kan hij/zij dit kenbaar maken.

DPIA= Data Protection Impact Assesment: op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.

Contact met andere zorgverleners: wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd. Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind

Privacy bij design of default: de lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige inrormatie. Zij verwerkt allleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Beroepsgeheim: gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van haar/zijn werkzaamheden te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of Personal Conduct van de IBCLC wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden. Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het beroepsgeheim zal hij/zij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.

SSL-certificaat website: een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze verbinding loop wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de groene adresbalk maken bezoekers duidelijk dat de de website is beveiligd. Zodra op de website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.

Bewaartermijn: op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO) zijn zorgverleners verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 5 jaar op een plek die niet toegankelijk is voor anderen

Datalekken: Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen ( lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten: indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van de NVL ( Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen)

 

 

 

 


Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/lactatie/domains/lactatie.info/public_html/templates/gk_hotel/html/modules.php on line 85

Lactatiekundige Praktijk Groningen is betrouwbaar!

logo NVLIBCLC

Teruggebeld worden?

Bel mij terug

Please type your full name.
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer